Panorama Residence
Lloji i Shtëpisë

Tipi 3

TIPI 3

Lloji i Shtëpisë

Tipi 3 i shtëpive është i ndarë në dy nëntipe, tipi 3A me sipërfaqe prej 246.5 m2 dhe tipi 3B me sipërfaqe prej 254.2 m2.